[read online pdf] I Did Not Kill My HusbandAuthor Liu Zhenyun – Avengersinfinitywarfullmovie.de

Li Xuelian, married to Qin Yuhe, is pregnant with their second child Happy news Not in China, with its one child policy It is a crime What is she to do Her only option is divorcing before the second child is born Once the baby has entered into the household registry, we ll marry again The baby will be born after the divorce, so we ll each have one child when we marry again No law says couples with one child can t marry Perfect Except that after the divorce, Qin marries another woman who is expecting a baby Mad with rage, Li runs to the judge, begging him to declare the divorce a sham so she may remarry and truly divorce the fool Liu s politically charged plot reads like an absurd and hilarious comedy, but couched in his fiction is a harsh indictment of China s one child law and a head on critique of China s corrupt system I Did Not Kill My Husband is storytelling and satire of the highest order, sharp edged and ironicSkyhorse Publishing, as well as our Arcade, Yucca, and Good Books imprints, are proud to publish a broad range of books for readers interested in fiction novels, novellas, political and medical thrillers, comedy, satire, historical fiction, romance, erotic and love stories, mystery, classic literature, folklore and mythology, literary classics including Shakespeare, Dumas, Wilde, Cather, and much While not every title we publish becomes a New York Times bestseller or a national bestseller, we are committed to books on subjects that are sometimes overlooked and to authors whose work might not otherwise find a home


10 thoughts on “I Did Not Kill My Husband

 1. Caroline Caroline says:

  Lots of fun A satire of bureaucratic China with a dauntless heroine It pulls you along quickly as Li Xuelian outwits one official after another But you also feel her anguish as her problem remains unresolved Very funny, clever I hope to readby this author.


 2. Daranuța Cristina Daranuța Cristina says:

  C nd Li Xuelian a r mas ns rcinat cu al doilea copil, mpreun cu so ul ei, Qin Yuhe, au pus la cale un plan care i ar exonera de consecin ele nc lc rii legii un cuplu un copil Planul a fost urm torul so ii trebuiau s divor eze, s tr iasc separat un an, timp n care Li Xuelian ar fi n scut copilul precum c ar fi de la altcineva i apoi s ar c s tori din nou cu Qin Yuhe Dar planul ntocmit de cei doi se duce pe apa s mbetei c nd Li Xuelian afl c fostul ei so i a luat o alt so C nd Li Xuelian a r mas ns rcinat cu al doilea copil, mpreun cu so ul ei, Qin Yuhe, au pus la cale un plan care i ar exonera de consecin ele nc lc rii legii un cuplu un copil Planul a fost urm torul so ii trebuiau s divor eze, s tr iasc separat un an, timp n care Li Xuelian ar fi n scut copilul precum c ar fi de la altcineva i apoi s ar c s tori din nou cu Qin Yuhe Dar planul ntocmit de cei doi se duce pe apa s mbetei c nd Li Xuelian afl c fostul ei so i a luat o alt soa i c a f cut i un copil cu ea, iar s divor eze nu are de g nd Femeia vrea s se r zbune s demonstreze c divor ul a fost o f c tur , vrea ca so ul ei s divor eze, s se c s toreasc cu ea din nou, ca apoi Li Xuelian s divor eze de el cum se cuvine D tiu, te ia cu ame eal , dar merit s i dai o ans Aici ncepe marele protest de 20 de ani, femeia b t nd la u i care nu i vor fi deschise, duc nd o lupt continu cu so ul ei, autorit ile i to i cei care nu i dau dreptate.O satir a birocra iei Chinei cu o eroin de ne nfricat, un caleidoscop de evenimente absurde care te ame esc i te amuz , iar pe eroin nu tii dac s o comp time ti sau s o nvinuie ti


 3. Dymbula Dymbula says:

  Jak to m e dopadnout, kdy se vesnick ensk nezat en vzd l n m a rafinovanost pust do boje s ednickou st tn ma in ri A je t k tomu v komou sk n.


 4. Matej Laš Matej Laš says:

  Nesmierne ostroumn a vtipn rom n z Pekingu a okolia Vlastne takto nejak by vyzeral Kafka, keby mal viac nadh adu a zmyslu pre humor resp keby ho pretavil do diel , preto e tu hlavn hrdinka v boji s byrokraciou napriek v etk m okolnostiam zv az a chtiac nechtiac sa jej podar povali mno stvo vysok ch hodnost rov V podstate ban lny pr pad o sviniarovi man elovi a rozvode kv li die a u vedie k ne akan m istk m v region lnej politike In mi slovami, ob as za at prost jednotlivec dok Nesmierne ostroumn a vtipn rom n z Pekingu a okolia Vlastne takto nejak by vyzeral Kafka, keby mal viac nadh adu a zmyslu pre humor resp keby ho pretavil do diel , preto e tu hlavn hrdinka v boji s byrokraciou napriek v etk m okolnostiam zv az a chtiac nechtiac sa jej podar povali mno stvo vysok ch hodnost rov V podstate ban lny pr pad o sviniarovi man elovi a rozvode kv li die a u vedie k ne akan m istk m v region lnej politike In mi slovami, ob as za at prost jednotlivec dok e viac, ako organizovan ob ianska spolo nos Kniha s ce kon trochu trpko, ale z vere n dial g hlavnej hrdinky s pestovate om brosk br ni itate ovi nazera na pesimisticky Konot cie na ostatn nske diela ve mi pekne zh a aj doslov Text je prelo en preva ne obecnou e tinou, o ve mi napom ha hladk mu a plynul mu taniu Ozaj rados ta


 5. Vít Kotačka Vít Kotačka says:

  No, nem u ct, e bych si to p li u il Ano, je to fra ka jak stoj v anotaci a to nen m j obl ben nr Mo n , e n kdo, kdo m v c na teno nskou literaturu a l pe zn tamn kulturu, si to u ije v c J jsem se lehce nudil.Kniha se d rozd lit do t st prvn p ipom n poh dku O slepi ce a kohoutkovi, kdy hlavn postava Lotos Lin putuje od jednoho soudce a tajemn ka ke druh mu, a nakonec skon v Pekingu na V elidov m shrom d n.Druh st p ipom n hru Na ko ku a na myd No, nem u ct, e bych si to p li u il Ano, je to fra ka jak stoj v anotaci a to nen m j obl ben nr Mo n , e n kdo, kdo m v c na teno nskou literaturu a l pe zn tamn kulturu, si to u ije v c J jsem se lehce nudil.Kniha se d rozd lit do t st prvn p ipom n poh dku O slepi ce a kohoutkovi, kdy hlavn postava Lotos Lin putuje od jednoho soudce a tajemn ka ke druh mu, a nakonec skon v Pekingu na V elidov m shrom d n.Druh st p ipom n hru Na ko ku a na mydes tky policist se sna b hem n sleduj c ch dvaceti let Lotos zabr nit, aby si obdobn st ovala na celou vl dnouc hierarchii jeho d sledkem bylo pad n hlav na v ech rovn ch.A t et st je pak ir anekdota, ve kter Lotos u nevystupuje a s jej m p b hem souvis jen velmi, velmi voln.Nebylo to patn , ale doporu eno jen sinofil m


 6. Anca Zaharia Anca Zaharia says:

  Am sesizat ironia p n i la percep ia dimensiunii sexuale a vie ii sexul e consensual, dar contestat apoi tocmai pentru c personajele nu par a fi n stare s se bucure cu adev rat de prezent ntr o mare de func ii al c ror rol nu l n elege, Li Xuelian nu reu e te s i pun ntrebarea dec t mult prea t rziu merit s i dedici via a luptei contra cuiva sau pentru o cauz ntreaga via To i anii aceia de lupt sunt pierdu i sau, dimpotriv , c tiga i Pentru c Li Xuelian are o nve Am sesizat ironia p n i la percep ia dimensiunii sexuale a vie ii sexul e consensual, dar contestat apoi tocmai pentru c personajele nu par a fi n stare s se bucure cu adev rat de prezent ntr o mare de func ii al c ror rol nu l n elege, Li Xuelian nu reu e te s i pun ntrebarea dec t mult prea t rziu merit s i dedici via a luptei contra cuiva sau pentru o cauz ntreaga via To i anii aceia de lupt sunt pierdu i sau, dimpotriv , c tiga i Pentru c Li Xuelian are o nver unare care, n cele din urm , presupune chiar pierderea din vedere a scopului.Recenzia integral e aici


 7. Izină Florin Izină Florin says:

  3 5


 8. Zuzana Schedová Zuzana Schedová says:

  Kniha Man ela jsem nezabila m e pod a n zvu p sobi ako detekt vka, ale nie je tomu tak T to novinka od Nakladatelstv Odeon je absurdnou fra kou, ktor popisuje t tny apar t a byrokratick boj proti vetern m mlynom v ne Je to pr beh a ky Lotos, ktor ak svoje druh die a a tak sa sna pr s na sp sob, ako by si mohla necha aj napriek politike jedn ho die a a Jej man el by mohol pr s pri naroden druh ho die a a o pr cu a to ona nechce dopusti A tak vymysl , e sa rozved Ona p Kniha Man ela jsem nezabila m e pod a n zvu p sobi ako detekt vka, ale nie je tomu tak T to novinka od Nakladatelstv Odeon je absurdnou fra kou, ktor popisuje t tny apar t a byrokratick boj proti vetern m mlynom v ne Je to pr beh a ky Lotos, ktor ak svoje druh die a a tak sa sna pr s na sp sob, ako by si mohla necha aj napriek politike jedn ho die a a Jej man el by mohol pr s pri naroden druh ho die a a o pr cu a to ona nechce dopusti A tak vymysl , e sa rozved Ona porod a potom sa znovu vezm , pri om ka d z nich si do man elstva privedie jedno die a, o zak zan nie je o sa na za iatku javilo ako geni lny pl n nakoniec pre Lotos dopadlo katastrof lne, preto e jej vtedy u exman el sa zamiloval a znovu sa o enil A ona sa pust do boja so t tom, radn kmi, sudcami a vlastne s k mko vek o kom je presved en , e p cha na nej krivdu Nikto ju zo za iaku neberie v ne, a nesk r pochopia ak m e by oby ajn lovek siln , ke chce a objav sa v spr vnom ase na spr vnom mieste.T to fra ka zobrazuje skazenos radn kov a nefunk nos t tneho apar tu, ako aj oby ajn ch ud a ich sp sob ivota S humorom a nads zkou autor paroduje politick zriadenie v ne, ale nikoho konkr tne nekritizuje, len n m prostredn ctvom Lotos ukazuje, ako sa kto spr va a o a ako vlastne funguje a d sledky si u vyvod me ka d s m


 9. Vanda Vanda says:

  Autor n m prost m jazykem a s n dechem shov vav ho humoru p edkl d p b h, nad kter m m eme pobaven zavrt t hlavou a nebo se m eme do morku kost ot st hr zou Proto e to, co Liou en j n popisuje, je nsk realita a za ertovn m vypr v n m se skr v ada b n ch nsk ch hr z politika jednoho d t te, s ve kerou svou nevyslovenou brutalitou, z kaz voln ho pohybu, policejn ikana, korupce, v eprostupuj c l i a zaslepenost A p itom se to te tak lehce, prakticky samo, dokonce si nem ete Autor n m prost m jazykem a s n dechem shov vav ho humoru p edkl d p b h, nad kter m m eme pobaven zavrt t hlavou a nebo se m eme do morku kost ot st hr zou Proto e to, co Liou en j n popisuje, je nsk realita a za ertovn m vypr v n m se skr v ada b n ch nsk ch hr z politika jednoho d t te, s ve kerou svou nevyslovenou brutalitou, z kaz voln ho pohybu, policejn ikana, korupce, v eprostupuj c l i a zaslepenost A p itom se to te tak lehce, prakticky samo, dokonce si nem ete pomoct a v ur it ch chv l ch fand te t i on stran , kter pr v propad zoufalstv , ne se zaraz te a uv dom te si, e jste se nechali lapit V born napsan kniha, bavilo m ji st, ale z rove m z n mrazilo


 10. Linda Linda says:

  I love Liu Zhenyun s writing style pared back, dry and very funny He uses repetition to great comic effect His main character is a complex anti heroine, Li Xuelian, a young village woman with a husband and son When she becomes pregnant for the second time, she hatches a plan she and her husband will get a fake divorce, she will have the baby, and then they will reunite as a family of four There s just one problem while they are separated to await the birth of their second child, he meets I love Liu Zhenyun s writing style pared back, dry and very funny He uses repetition to great comic effect His main character is a complex anti heroine, Li Xuelian, a young village woman with a husband and son When she becomes pregnant for the second time, she hatches a plan she and her husband will get a fake divorce, she will have the baby, and then they will reunite as a family of four There s just one problem while they are separated to await the birth of their second child, he meets another woman By the time she has her daughter, he has remarried and his new wife is pregnant Li is furious, and her desire for revenge, to take her husband, at the very least, to court, sparks a snowballing series of events that see her pitched in litigious battle with bureaucrats from the village level to the National People s Congress It s fast paced, cleverly plotted and delightful to read I did wonder how the author had got away with what is at times a truly cutting satire of the political system and then realised that throughout the book, no one from the Party ever appears as such, in other words, while China is in fact run as a Party state, with the Communist Party having the final say so, for example, a municipal party secretary will trump a mayor when it comes to important decisions or policy , the book only deals with the representatives of the state The Party remains safely out of sight But Chinese readers are unlikely to miss this point they are used to filling in the blanks I have seen that there is a translation, under the clumsy title, I Did Not Kill My Husband, but can t recommend it as I haven t read it